Jeopardy CTF Online

ระบบจัดการแข่งขัน Capture the Flag ในรูปแบบ Jeopardy Online

การแข่งขันที่ผ่านมา

Thailand Cyber Top Talent
Thailand Cyber Top Talent 2021
รับสมัครถึง 4 - 18 ตุลาคม 2564

การแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติร่วมกับบริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมุ่งหวังให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการแข่งขันได้ เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และประสบการณ์ เพื่อให้กลายเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และเป็นการสร้างแรงงานออกสู่ตลาดแรงงานในอนาคต อีกทั้งเป็นการช่วยเพิ่มความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ให้กับบุคคลทั่วไปมากขึ้น

cyberops.co.th

© Copyright 2021 All Rights Reserved. Powered by ctfad.live

Create a website with Mobirise